Vitko in agilno poslovanje

Podjetjem svetujemo pri vpeljavi vitkega notranjega podjetništva ter razvoju novih produktov in poslovnih modelov s pomočjo vitkih metod. Prav tako v podjetja uvajamo koncepte agilnega vodenja.

 

Velika večina načrtovanihnovih produktov na trgu ne uspe. Veliko lažje je torej upravljati obstoječo obsežno produktno linijo, kot vzpostaviti novo. Odgovor na neuspeh večine novih produktov je v zadnjem desetletju nastal kot nabor novih metodologij in priporočil, katerih cilj je drastično zmanjšati poslovna in tržna tveganja. Hkratite metodologije omogočajo bistveno hitrejše prilagajanje spremembam na trgu. Govorimo seveda o vitkem in agilnem poslovanju.

VITKO POSLOVANJE

Metode vitkega poslovanja zagovarjajo takojšnjo vključitev potencialnih kupcev v razvoj, redno preverjanje hipotez na trgu, postopni ciklični in agilni razvoj ter hitro prilagajanje potrebam trga ter naročnikov.

Vitko poslovanje (lean startup, lean production) je vse pogosteje v uporabi, tako med start-upi kot tudi v velikih podjetjih in drugih organizacijah, torej vsepovsod, kjer se razvija nov izdelek v izjemno negotovih okoliščinah.

Podjetjem pomagamo osvojiti vitke metode razvoja produktov, z namenom, da širijo svoj produktni portfelj z izdelki in storitvami, ki jih stranke dejansko želijo. Pri tem veliko podjetij meni, da delajo vitko, ker so previdni pri stroških, vendar to ni poglavitni koncept vitkega delovanja. Bistvo vitkega poslovanja je namreč v čim hitrejšem razumevanju strank ter njihovih težav.

Vitke metode zajemajo naslednje aktivnosti, orodja in korake:

 • definiranje vizije ter odgovora na vprašanje »zakaj«;
 • priprava kanvasov (okvirjev), zapis hipotez in iteriranje hipotez;
  • kanvas problem-rešitev,
  • vitki okvir (kanvas produkt-trg),
  • poslovni okvir,
 • strategija in ogrodje za postavljanje in testiranje hipotez;
 • priprava intervjujev za odkritje kupcev in iskanje zgodnjih posvojiteljev;
 • postavitev metrik “inovacijskega računovodstva” za spremljanje napredka;
 • tranzicija iz faze iskanja v fazo izvedbe;
 • vzpostavitev agilnega vodenja projekta.

 

AGILNI MANAGEMENT

Poslovno okolje se danes hitro spreminja, postalo je popolnoma nepredvidljivo. Posledično je dolgoročno načrtovanjetoliko težje oziroma skoraj nemogoče. Poslovne načrteje treba redno prilagajati glede na dogajanje na trgu ter na podlagi povratnih informacij kupcev. Na spremembe se je trebaodzvati hitro in odločno, pri čemer morajo biti odločitve še vedno dobre in podkrepljene s podatki. Agilno vodenje ponuja sklop novih orodij za takšne izzive.

Podjetjem pomagamo pri vpeljavi agilnih metod vodenja, kjer gre za prilagojene koncepte razvoja programske opreme po SCRUM metodi.

Primeri tovrstnih konceptov agilnega vodenja, ki jih pomagamo podjetjem vpeljati v poslovanje:

 • oblikovanje samoorganiziranih ekip in jasno definiranje vlog,
 • zapis “backloga” aktivnosti in redno ažuriranje nalog,
 • zapis aktivnosti v obliki “userstory”-jev,
 • izvajanje rednih tedenskih sprintov,
 • vizualizacija dela na Kanban tabli,
 • uvedba dnevnih usklajevalnih sestankov (dailystandup – 15 min zjutraj),
 • sestanki refleksije za neprestano izboljševanje ekipe,
 • uporaba orodij, kot so Jira v podporo agilnemu menedžmenta ipd.

V sklopu procesa imamo izdelana vsa potrebna orodja, predloge, dokumente in znanje, ki so potrebni, da profesionalno in natančno izvedemo proces razvoja novih produktov po vitkih metodah oziroma za izvajanje agilnega menedžmenta.